همه پرسی سرنوشت ساز قانون اساسی ایتالیا یکشنبه برگزار می شود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

همه پرسی سرنوشت ساز قانون اساسی ایتالیا یکشنبه برگزار می شود

در ایتالیا، امروز آخرین روز تبلیغات برای همه پرسی قانون اساسی در کشور است. مردم در این همه پرسی سرنوشت ساز که قرار است یکشنبه برگزار شود، درباره تغییر قانون اساسی و افزایش قدرت دولت مرکزی تصمیم می گیرند.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.