نگاهی به آمار و ارقام مادران شاغل در سراسر دنیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به آمار و ارقام مادران شاغل در سراسر دنیا

تعداد مادران شاغل در کشورهای مختلف، همانطور که در بحث اشاره شد نسبت به امکاناتی که دولت برای آنها در نظر گرفته و همچنین موانعی که بر سر راه آنهاست، متغیر است. آناهیتا شمس نگاهی کرده به آمار و ارقام مادران شاغل در سراسر دنیا.