مصاحبه با کیلی هنسون لانگ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه با کیلی هنسون لانگ

زنان کم درآمد و زنانی که در ایالت‌های جنوبی آمریکا هستند حقوق باروریشان در معرض خطر است. مصاحبه با کیلی هنسون لانگ، مدیر ارتباطات موسسه نیرال، یکی از بزرگترین و مهمترین نهادهای حامی حق سقط جنین زنان در آمریکا.