زادگاه شوکت میرضیایف، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان کجاست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زادگاه شوکت میرضیایف، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ازبکستان کجاست؟

تا حدود سه ماه پیش، و درگذشت اسلام کریمف، رئیس جمهوری پیشین ازبکستان، اطلاعات چندانی درباره شوکت میرضیایف، نامزد اصلی انتخابات امروز، در دسترس نبود. خبرنگارمان سهراب ضیا به روستایی در شمال تاجیکستان سفر کرده که موطن پدربزرگ آقای میرضیایف است.