صد زن؛ مشکلات زنان برای جذب حامیان مالی در عرصه تجارت چیست؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

صد زن؛ مشکلات زنان برای جذب حامیان مالی در عرصه تجارت چیست؟

کمبود دستمزد تنها مشکل زنان شاغل در عرصه کار نیست. در بعضی از عرصه ها حضور زنان به کلی، تابو محسوب می شود؛ مثلا در ایران، در بعضی از رشته های تحصیلی هم از ورود زنان جلوگیری می شه. عرصه بازیهای الکترونیک یکی ازعرصه های مردانه است. جولیا کیران از سوئد و استفانی هاروی از آمریکا، دو زن مشهور در عرصه بازی های الکترونیکی هستند. آنها، بعضی از مشکلات زنان در زمینه جذب حامیان مالی را با بی بی سی در میان گذاشتند.