پاریس و آلودگی بی سابقه هوا در ده سال گذشته
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پاریس و آلودگی بی سابقه هوا در ده سال گذشته

با ادامه آلودگی هوا در شهر پاریس، مترو و شبکه حمل و نقل عمومی، برای همه رایگان شده. مسئولان پاریس، طرح محدودیت تردد خودروها را هم، از دو روز پیش، به اجرا گذاشته اند؛ تا از ترافیک شهر کم کنند. شرایط فعلی، «بدترین آلودگی هوای پاریس در ده سال گذشته» توصیف شده.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.