اولین بیان یک ماجرای تجاوز در پارلمان بریتانیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اولین بیان یک ماجرای تجاوز در پارلمان بریتانیا

در میانه بحث در پارلمان بریتانیا درباره خشونت علیه زنان خاطره یک نماینده از اسکاتلند همکارانش را به گریه انداخت. میشل تامسون از ماجرای تجاوز به خودش در سالها پیش گفت. ماجرایی که هیچ گاه جرات علنی کردنش را پیدا نکرده بود. خانم تامسون می گوید از حمایتی که بعد از صحبتهایش از او شد دلگرم شده. حالا پلیس بریتانیا می گوید حاضر است با متجاوز برخورد کند.

دیدن این گزارش برای کودکان مناسب نیست.