پانصد میلیون کودک در مناطق جنگ زده یا بلادیده زندگی می کنند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پانصد میلیون کودک در مناطق جنگ زده یا بلادیده زندگی می کنند

حدود یک چهارم کودکان جهان در مناطق جنگ زده یا آسیب دیده از بحران و بلایای طبیعی زندگی می کنند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف، گفته اکثر آنها در آفریقا هستند و اغلب از امنیت، تغذیه، آموزش و مراقبت های پزشکی بی بهره اند.

مجید خیام دار گزارش می دهد.