گیرافتادن صدها شورشی در شرق حلب
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گیرافتادن غیر نظامیان در شرق حلب

مساحتی به اندازه تقریبی پنج کیلومتر در پنج کیلومتر در شرق حلب تبدیل به کانونی شده که بیشترین توجه جهان را به خود جلب کرده. هزاران جنگجوی پرانگیزه و سر سخت به آنجا رانده اند، جنگویانی که چهارسال است تا پای جان علیه بشار اسد جنگیده اند. همراه با آنها دهها هزار غیر نظامی هم از ترس جانشان در این ناحیه مصیبت زده گیر افتاده اند. توافق با شورشیان بر سر خروج غیر نظامیان در روزهای اخیر بارها جان گرفته و متوقف شده است.

ژیار گل گزارش می دهد.