تخلیه حلب و تقابل روسیه با قدرتهای غربی در شورای امنیت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تخلیه حلب و تقابل روسیه با قدرتهای غربی در شورای امنیت

گزارش شده که مردان مسلح در نزدیکی دو شهرک شیعه نشین در ادلب در شمال سوریه چندین اتوبوس را به آتش کشیدند. این اتوبوسها برای تخلیه مجروحان و بیماران از این دو شهرک که در محاصره مخالفان دولت سوریه است، به آن وارد شده بودند. تخلیه بیماران و مجروحان این دو شهرک جزئی از توافق کلی برای تخلیه قسمت شرقی شهر حلب است. در نیویورک و در شورای امنیت سازمان ملل متحد، روسیه گفته که ممکن است قطعنامه پیشنهادی فرانسه را وتو کند که در آن خواسته شده ناظران بین المللی از نزدیک بر تخلیه حلب نظارت داشته باشند.

کسری ناجی گزارش می دهد.