Explosion at fireworks market in Mexico
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انفجار و آتش‌سوزی در پایتخت مکزیک

فیلمی از آتش‌سوزی بازار ترقه نزدیک پایتخت مکزیک که خوزه لوئی تولنتینو آن را گرفته است