خانه های خوش آب و رنگ پیش ساخته؛راه حلی سریع برای کمبود مسکن در بریتانیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خانه های خوش آب و رنگ پیش ساخته؛راه حلی سریع برای کمبود مسکن در بریتانیا

بریتانیا برای بحران کمبود خانه چاره ای پیدا کرده. قرار است با کمک چین شش کارخانه در بریتانیا تاسیس شود. خانه هایی که در این کارخانه ها ساخته می شود هم قیمتشان ارزان است هم کیفیت بهتری دارند و در انرژی صرفه جویی می کنند. گزارشی ببینم از مارک ایستون با این هشدار که در این گزارش تصاویر خیلی سریع تغییر می کند و ممکن است دیدن آن برای بعضی از بیماران صرع مناسب نباشد.