پاکسازی رودخانه در مسیر جشن عروسی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پاکسازی رودخانه در راه رفتن به جشن عروسی

در اندونزی، آری و سندرا دو فعال محیط زیست تصمیم گرفتند با قایق و از مسیر رودخانه به جشن عروسی خود بروند و مسیر را پاکسازی کنند. آنها گفته اند این راهی است که آنها برای نشان دادن عشقشان به هم و البته به محیط زیست انتخاب کرده اند.

نیمش تاکر گزارش می دهد.