پخش زنده سر از تخم درآوردن دو جوجه عقاب
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پخش زنده سر از تخم درآوردن دو جوجه عقاب

در فورت مایرز در فلوریدای آمریکا دو جوجه عقاب سر از تخم درآورده اند و هزاران نفر از طریق وب کم، به دنیا آمدن آنها را به طور زنده تماشا کردند.

اندی بیت گزارش می دهد.