2016 برای ترکیه سالی خونین بود
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

۲۰۱۶ سالی خونین برای ترکیه

محمد امینی در گزارش خود مروری کرده بر حملاتی که ترکیه در طول سال گذشته میلادی به خود دیده و می گوید که سال ۲۰۱۶ برای ترکیه سالی خونین بود.