خداحافظی با رادیوهای اف ام از نروژ شروع شد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خداحافظی با رادیوهای اف ام از نروژ شروع شد

نروژ، اولین کشوریست که برنامه خاموش کردن موج رادیویی اف ام را آغاز کرده. شبکه های رادیویی دیجیتال یا DAB که کیفیت بهتر و هزینه کمتری دارند، تدریجا جایگزین رادیوهای اف ام میشود. گرچه، نتایج یک نظرسنجی نشان میدهد بیشتر نروژیها با این تصمیم مخالفند.

شهریار صیامی گزارش می دهد.