اولین برف سال ۲۰۱۷ در بریتانیا

حق نشر عکس Getty Images
حق نشر عکس Getty Images
حق نشر عکس Getty Images
حق نشر عکس Getty Images
حق نشر عکس EPA
حق نشر عکس AP
حق نشر عکس AP
حق نشر عکس AP
حق نشر عکس AP
حق نشر عکس PA