پاریس میزبان  نشست صلح در خاورمیانه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا نشست پاریس بن بست ایجاد کشور مستقل فلسطینی را خواهد گشود؟

محمود عباس هشدار داده که اگر رییس جمهوری منتخب آمریکا سفارت اسراییل را به بیت المقدس منتقل کند، آینده صلح در خاورمیانه به مخاطره میافتد. رییس تشکیلات خودگردان فلسطینی به واتیکان رفته برای افتتاح سفارت فلسطین. در همین حال، یکشنبه پاریس میزبان یک نشست جهانی است با هدف احیای مذاکرات برای تشکیل دو کشور مستقل فلسطین و اسراییل است.

محمد امینی گزارش می‌دهد.