چند و چون افزایش شکاف طبقاتی در سطح جهان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چند و چون افزایش شکاف طبقاتی در سطح جهان

در گزارش یک موسسه خیریه راجع به نابرابری در جهان که هر سال به عنوان گزارش مرجع درباره توزیع ثروت مورد استناد قرار می گیرد، آمده است که 8 نفر در دنیا به اندازه نصف فقیرتر مردم جهان ثروت دارند. در این گزارش درباره چند و چون افزایش شکاف طبقاتی در سطح جهان بیشتر توضیح داده شده. سیاوش اردلان گزارش می دهد.