مظنون اصلی کشتار کلوب شبانه استانبول دستگیرشد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مظنون اصلی کشتار کلوب شبانه استانبول دستگیرشد

مقام های ترکیه می گویند عبدالقادر مشاریپف، متهم حمله به کلوبی شبانه در استانبول، در افغانستان آموزش دیده و به این کشتار که در آستانه سال نوی میلادی رخ داد، اعتراف کرده است. در این حمله ۳۹ نفر کشته شدند. داعش مسوولیت را برعهده گرفته. خشایار جنیدی از استانبول گزارش می دهد.