زمزمه های تغییر ساختار سیاسی در افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زمزمه های تغییر ساختار سیاسی در افغانستان

در افغانستان گفتگوها درباره تغییر ساختار سیاسی کشور از نظام ریاستی به پارلمانی شدت گرفته است. یونس قانونی، معاون رئیس چمهوری پیشین، گفته که ساختار سیاسی فعلی افغانستان کارآ نیست و نتوانسته استقلال قوای سه‌گانه را تأمین کند. دو رهبر دولت وحدت ملی درباره تعدیل قانون اساسی دیدگاه های متفاوتی دارند

هارون نجفی زاده از کابل گزارش می دهد.