امپراتوری مالی ترامپ در ریاست جمهوری او اخلال نمی‌کند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

امپراتوری مالی ترامپ در ریاست جمهوری او اخلال نمی‌کند؟

ترامپ ثروتی افسانه ای و امپراتوری مالی دارد که در سراسر جهان گسترده است، و مخالفانش نگرانند که او ازقدرتش بهره برداری مالی هم بکند. آقای ترامپ هفته پیش در کنفرانسی خبری در نیویورک گفت که کنترل اموال و شرکتهایش را به فرزندانش می سپارد تا هر گونه شبهه تلاقی منافع شخصی با منافع کشور برطرف شود. منتقدانش اما می گویند که این قول هابه هیچ وجه کافی نیست. بهمن کلباسی نگاهی کرده به این ماجرا.

موضوعات مرتبط