واکنش های جهانی به آغاز ریاست جمهوری ترامپ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش های جهانی به آغاز ریاست جمهوری ترامپ

در روز شروع به کار دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا، واکنش ها در نقاط مختلف دنیا به او متفاوت است. اما آنچه که همه در مورد آن توافق دارند، این است که کمتر کسی می داند که دولت او چه سیاستهایی را دنبال خواهد کرد.

کسری ناجی از بیم ها و امیدهای مردم در چند نقطه دنیا گزارش می دهد