فساد اداری بزرگترین مشکل افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فساد اداری بزرگترین مشکل افغانستان

نظرسنجی تازه ای که در افغانستان انجام شده نشان می دهد که نزدیک نیمی از مصاحبه شوندگان گفته اند کشورشان در مسیر درستی حرکت نمی کند. این نظرسنجی را روزنامه هشت صبح و دانشگاه خورشید در ۱۱ ولایت انجام داده اند. خبرنگار ما عالیه رجایی می گوید که فساد اداری بزرگترین مشکل مردم افغانستان در این نظرسنجی بوده است.

موضوعات مرتبط