فشار بر مسلمانان مهاجر، با اوج گیری احزاب راستگرای افراطی در اروپا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فشار بر مسلمانان مهاجر، با اوج گیری احزاب راستگرای افراطی در اروپا

با اوج گیری احزاب راستگرای افراطی در اروپا، فشار بر مسلمانان مهاجر بیشتر شده. نخست وزیر هلند گفته کسانی که از زندگی در کشورش راضی نیستند، باید آنجا را ترک کنند. دفریبا صحرایی گزارش می دهد.