مرکز مالی، لندنی ها را یه چالش طرح بازیافت لیوان قهوه دعوت کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مرکز مالی، لندنی ها را یه چالش طرح بازیافت لیوان قهوه دعوت کرد

مرکز مالی لندن بیشترین تراکم کارمند را در بریتانیا دارد. خیلی از آنها قهوه می نوشند ولی کمتر کسی میداند که از هر ۴۰۰ لیوان قهوه که دور انداخته می شود، فقط یکی قابل بازیافت است. حالا کارگزاران مرکز مالی همه لندنی ها را به چالش طرح بازیافت لیوان قهوه دعوت کرده اند.

تولو آدئویه گزارش می دهد.