دیدگاه های مختلف در مورد قوانین مهاجرتی جدید آمریکا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دیدگاه های مختلف در مورد قوانین مهاجرتی جدید آمریکا

گفتگو با حسین خرم فعال حزب جمهوری خواه و از اعضای کمیته مشاوران خاورمیانه دونالد ترامپ از شهر سیاتل و صنم نراقی عضو شورای ملی ایرانیان و استادیار دانشگان جورج تاون از واشنگتن.