دستورهای رئیس جمهوری جدید آمریکا در یک هفته اول کارش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از تصمیم برای ساخت دیوار تا بستن درها؛ دستورهای رئیس جمهوری جدید آمریکا در یک هفته اول کارش

نام عالی ترین مقام سیاسی و اجرایی آمریکا این روزها با فرمان های اجرایی گره خورده. ابزاری در دست رییس جمهوری، تا بدون نیاز به کنگره زمینه قانونی اجرای دستوراتش را فراهم کند. دونالد ترامپ از همان اولین ساعات رسیدن به قدرت، قلم به دست شد و بسیاری از این حکم ها را امضا کرد که بعضی از آن ها جنجالی شده. باران عباسی نگاهی کرده به مهمترین آن ها.