زوج مسلمان مالزیایی با شعار صلح، به کابل رسیدند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زوج مسلمان مالزیایی با شعار صلح به کابل رسیدند

یک زوج مسلمان مالزیایی بعد از ۱۰ ماه سفر با دوچرخه، به افغانستان رسیده اند. نور عادله و شوهرش محمد عیسی می گویند رکاب می زنند تا پیام آنچه "نقش مسلمانان در صلح" می‌خوانند را به جهان برسانند. این دو اکنون در کابل منتظر ویزای ایران اند تا سفرشان را از راه ایران به عربستان سعودی ادامه دهند. عالیه رجایی گزارش می‌دهد.