نگاهی به تاریخ؛ بسته شدن مرزهای آمریکا به روی گروهی خاص
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به تاریخ؛ بسته شدن مرزهای آمریکا به روی گروهی خاص

این اولین بار در تاریخ آمریکا نیست که جمعیت یا گروهی با هویتی خاص از ورود به آمریکا منع شده اند. در طول ۲۰۰ سال گذشته، دستکم شش بار وضع قوانینی در امریکا از ورود عده ای خاص به این کشور جلوگیری کرده. سعیده هاشمی در این باره گزارش می دهد.