محدودیت ورود به آمریکا نا امیدی زیادی دربین پناهجویان سوری ایجاد کرده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محدودیت ورود به آمریکا نا امیدی زیادی دربین پناهجویان سوری ایجاد کرده

محدودیت های جدید قوانین مهاجرتی آمریکا بیش از همه بر خاورمیانه تاثیر گذاشته است. خشم و ناامیدی هم در سیاستمداران و هم در مردم دیده می شود. در لبنان که صدها هزار جنگزده سوری زندگی می کنند و برای پناهندگی در کشورهای دیگر تلاش می کنند، محدودیت ورود به آمریکا نا امیدی زیادی ایجاد کرده. برگردان گزارشی از الکس فورسایت خبرنگار بی بی سی در بیروت را ببینیم.