چشم انداز قدرت جهانی چین در دوره ای که ترامپ می خواهد عظمت را به آمریکا برگرداند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چشم انداز قدرت جهانی چین در دوره ای که ترامپ می خواهد عظمت را به آمریکا برگرداند

قدرت اقتصادی و نظامی چین به سرعت در حال افزایش است و بعضی برای این کشور نقشی به عنوان یک قدرت جهانی متصور هستند. اما در دورانی که دونالد ترامپ می‌خواهد آمریکا برترین کشور باشد آیا چین می‌تواند یک قدرت جهانی بشود؟ گزارش کری گریسی را ببینیم: