داستان کسی که عشق چرخش صفحه های گرامافون دارد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

داستان کسی که عشق چرخش صفحه های گرامافون دارد

در بسیاری از کشورهای جهان ظهور موسیقی دیجیتال به معنی مرگ صفحه های قدیمی گرامافون است. اما در مغازه ای در بازار مرکزی نایروبی، پایتخت کنیا مردی هست که قصد ندارد این واقعیت را بپذیرد. او که عمری را صرف جمع کردن صفحه کرده، سعی دارد این نوع گوش کردن به موسیقی را زنده نگه دارد. داستان او را از زبان خودش بشنوید.