ارتش ایتالیا مسئول کشت ماریجوانا برای مصارف دارویی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ارتش ایتالیا مسئول کشت ماریجوانا برای مصارف دارویی

در بیشتر کشورها کشت ماری جوانا ممنوع است. اما از یکسال پیش، ایتالیا تصمیم گرفته برای مصارف دارویی ماری جوانا کشت کند. و این وظیفه مهم به ارتش محول شده چون هم امکانات بیشتری دارد و هم میتواند امنیت محصول را تامین کند. گزارش جیمز رینولدز از فلورانس را ببینید.