محیط بانان پارک ملی در آسام ۵۰ نفر را در سه سال گذشته کشته اند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محیط بانان پارک ملی در آسام ۵۰ نفر را در سه سال گذشته کشته اند

در خیلی از کشورها شکارچیان غیرقانونی داد محیط بانان را درآورده اند اما در یک پارک ملی حفاظت شده در ایالت آسام هند ظاهرا وضع برعکس است. در سه سال گذشته ۵۰ نفر با گلوله محیط بانان کشته شده اند و شکارچیان غیرقانونی و مردم محلی از نگهبانان پارک به ستوه آمده اند. گزارشی ببینیم از جاستین رولات