چرا رئیس صندوق بین المللی پول به آینده اقتصاد آمریکا خوشبین است؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا رئیس صندوق بین المللی پول به آینده اقتصاد آمریکا خوشبین است؟

مواضع اقتصادی دونالد ترامپ در هفته های اخیر بحث برانگیز بوده است، از فشار بر کارخانه ها برای ماندن در آمریکا تا کاهش مالیات ها و بدبینی اش به تجارت آزاد جهانی. حالا رئیس صندوق بین المللی پول، می گوید به آینده اقتصاد آمریکا - در مجموع - خوشبین است. اگرچه این سیاست ها به گفته او می تواند بر اقتصاد کشورهای دیگر اثر منفی بگذارد.

علی قدیمی گزارش می دهد.