از سرگیری مصاحبه مسئولان مریکایی با پناهجویان مانوس
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

از سرگیری مصاحبه مسئولان مریکایی با پناهجویان مانوس

در جزیره مانوس، مصاحبه پناهجویان برای رفتن به آمریکا شروع شده. کارشناسان آمریکا برای دومین روز پیاپی در اردوگاه مانوس حاضر شدند. این اولین نشانه ها از اجرای توافق آمریکا و استرالیا بعد از مکالمه تلفنی پرتنش بین مقامهای دو کشور است.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.