زنی که شکایت او سقط جنین در آمریکا قانونی کرد، درگذشت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زنی که شکایت او سقط جنین در آمریکا را قانونی کرد، درگذشت

رو علیه وِید نام پرونده ای است که ۴۴ سال پیش دیوان عالی فدرال آمریکا در آن به قانونی شدن سقط جنین رای داد. رو، نام مستعار زنی ۲۲ ساله بود که شکایت او، به صدور این حکم تاریخی منتهی شد. او حالا در سن ۶۹ سالگی درگذشته. اسم واقعی رو، نورما مککوروی بود. کرولاین دیویس از زندگی او و تغییر عقیده اش در مورد سقط جنین گزارش می دهد.