ارتش عراق:  تا پایان کار داعش زمان چندانی نمانده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ارتش عراق: تا پایان کار داعش زمان چندانی نمانده

حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، در سفری به موصل با نیروهای امنیتی که سرگرم نبرد با داعش هستند، دیدار کرد. این نیروها در غرب موصل به طرف مرکز شهر پیشروی کردند و تعدادی از ساختمانهای دولتی را از داعش پس گرفتند. آقای عبادی گفته که اگر پیکارجویان داعش تسلیم نشوند جان به در نخواهند برد. با این پیشروی، نیروهای امنیتی عراق به شهر پرجمعیت قدیمی موصل نزدیکتر شدند. روزانه هزاران غیرنظامی که در غرب موصل گیر افتاده اند، از شهر فرار می کنند. نفیسه کوهنورد گزارش می دهد: