بییی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روش‌های کم کردن از تعداد ماشین‌های تک سرنشین، برای مقابله با آلودگی هوا

کارشناسان می‌گویند خودروها عامل اصلی آلودگی در شهرهای بزرگ هستند. مشکل اصلی هم خودورهای تک سرنشین است که یک نفر برای رسیدن به مقصد هوای همه شهروندان را آلوده می‌کند.

البته خودش هم شاید به علت ترافیک بیشتر دیرتر به مقصد برسد. در ادامه مجموعه برنامه‌های «تا بتوانم نفس بکشم» شهریار صیامی نگاهی به روشهایی کرده که در شهرهای بزرگ برای کم کردن خودروهای تک سرنشین استفاده می‌شود.