استراتژی جدید ملّی برای توسعه رسانه ها در تاجیکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

استراتژی جدید ملّی برای توسعه رسانه ها در تاجیکستان

امروز از چاپ "بخارای شریف"، اولین روزنامه فارسی زبان در آسیای میانه، ۱۰۵ سال می گذرد. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، سالروز تأسیس این روزنامه به عنوان روز مطبوعات تاجیکستان جشن گرفته میشود. این در حالی است که در سالهای اخیر چاپ چند نشریه مستقل در تاجیکستان متوقف شده است. سازمانهای روزنامه نگاری تاجیکستان در حال تهیه یک استراتژی جدید ملّی برای توسعه رسانه ها این کشور هستند. خبرنگارمان سهراب ضیا از شهر دوشنبه گزارش میدهد.