مصائب جنگ برای شهروندان موصل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصائب جنگ برای شهروندان موصل

در موصل، در شمال عراق، نگرانی از وضعیت ده ها هزار غیرنظامی شدت گرفته. پس از پنج ماه نبرد و تلفات سنگین، نیروهای عراقی کنترل شرق شهر را در دست دارند و در حال پیشروی در غرب هستند. تنها در دو هفته اخیر، پنجاه هزار نفر از غرب موصل فرار کرده اند و عده زیادی همچنان در حال فرار هستند. نفیسه کوهنورد گزارش می دهد.