خشکسالی زندگی بیست میلیون نفر در آفریقا و خاورمیانه را در وضع بحرانی قرار داده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خشکسالی زندگی بیست میلیون نفر در آفریقا و خاورمیانه را در وضع بحرانی قرار داده

سازمان های خیریه می گویند زندگی بیست میلیون نفر در آفریقا و خاورمیانه به دلیل خشکسالی در وضعیت بحرانی قرار گرفته. به گفته سازمان ملل وضعیت خشکسالی، امسال، در نیجریه، سودان جنوبی، یمن و سومالی در ۶۰ سال گذشته بی سابقه بوده. در سومالی، درگیری با شبه نظامیان و فساد اداری وضعیت را بدتر کرده. گزارش اندرو هاردینگ را ببینیم.