l[hv
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ساخت دومین حصار در مرز مجارستان با صربستان برای جلوگیری از ورود پناهجویان

  • 17 مارس 2017 - 27 اسفند 1395

نخست وزیر مجارستان می گوید برای جلوگیری از ورود پناهجویان، تا دو ماه دیگر، کار ساخت دومین حصار در مرز با صربستان به پایان می رسد. ویکتور اوربان گفته با ساخت این حصارتازه، از ورود موج جدید مهاجران از ترکیه جلوگیری می شود. در عین حال، دولت مجارستان با استفاده از کانتینر، مشغول ساخت اردوگاههای مرزی برای کسانی است که هنگام ورود به مجارستان تقاضای پناهندگی می کنند. علیرضا فولادی گزارش می دهد.