انتخابات ریاست جمهوری فرانسه؛
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

یک ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، اولین دور از مناظره های پنج نامزد برگزار شد. در این مناظره که یک ساعت بیشتر تر از برنامه ریزی طول کشید، بین مارین لوپِن نامزد راستگرا و امانوئل ماکرون از طیف میانه رو بحث داغی درگرفت. لوسی ویلیامسون گزارش میدهد