آلبوم عکس: جشن نوروز در منطقه کولاب تاجیکستان

جشن نوروز در منطقه کولاب تاجیکستان

جشن نوروز در تاجیکستان دستکم چهار روز برگزار میشود و شهرها و نواحی مختلف این کشور در روزهای مختلف این جشن رسمی را برگزار میکنند.

نوروز کولاب، شهری در جنوب تاجیکستان، روز چهارشنبه ۲ فروردین (۲۲ مارس) برگزار شد. عکسهای زیر را همکارمان اسفندیار آدینه گرفته است.