صدها شورشی حمص را ترک کردند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

در چارچوب توافقی با پشتیبانی روسیه؛ صدها شورشی حمص را ترک کردند

صدها شورشی و خانواده هایشان آخرین پایگاه خود در شهر حمص را ترک کرده اند. این خروج در چارچوب توافقی انجام شده که روسیه از آن پشتیبانی کرده. مخالفان دولت اسد سوار بر اتوبوس شدند و به منطقه دیگری در شمال سوریه رفتند تا در آنجا به جنگ ادامه دهند. گزارش "لیز دوست" از حمص را ببینیم.

موضوعات مرتبط