پارلمان اسکاتلند یک بار دیگر از برگزاری همه پرسی استقلال استقبال کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پارلمان اسکاتلند یک بار دیگر از برگزاری همه پرسی استقلال استقبال کرد

پارلمان اسکاتلند ساعتی پیش به طرحی رای داد که قدمی است در راه برگزاری دومین رفراندوم برای استقلال. برگزاری این رفراندوم به موافقت بریتانیا نیاز دارد و لندن می گوید تا زمانی که برگزیت کاملا اجرا نشود، چنین اجازه ای نمی دهد. چهارشنبه رسما دیوید دیویس وزیر مسئول خروج از اتحادیه اروپا نامه نخست وزیر بریتانیا را تحویل اروپایی ها می دهد. نگین شیرآقایی گزارش می دهد

موضوعات مرتبط