برگزیت
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهمترین مسائل اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چیست؟

اقتصاد و تجارت بین بریتانیا و اتحادیه اروپا یکی از مهمترین محورهای مذاکرات این دو خواهد بود. اینکه آیا بریتانیا همچنان به بزرگترین بازار صادراتی‌اش دسترسی نامحدود خواهد داشت یا نه؟ وضع تعرفه‌های تجاری و گمرکی بین دو طرف و تکلیف نیروی کار اروپایی مقیم بریتانیا چه خواهد شد؟ امیر پایور نگاهی کرده به بعضی از مهمترین مسائل اقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا.