جدال بر سر حق مالکیت جبل الطارق پس از جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جدال بر سر حق مالکیت جبل الطارق پس از جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا

جبل الطارق اسپانیا را متهم کرده که برای منافع سیاسی خود در شورای اتحادیه اروپا اعمال نفوذ می کند. طبق پیشنویس دستورالعمل مذاکرات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا که شورای اتحادیه اروپا منتشر کرده، هیچ توافقی درباره روابط آینده اتحادیه اروپا و بریتانیا بدون توافق اسپانیا شامل حال جبل الطارق نخواهد شد. سروزیر جبل الطارق گفته این غیرقابل قبول است. گزارش مارک لوبل را ببینیم.

موضوعات مرتبط